A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Hemsjukvård

Medicindelning, labprover, blodtrycksuppföljning, minnestester, kartläggning av hälsotillstånd och uppföljning av detta, sårvård, postoperativ vård, stygnborttagning m.m.

Hemvård-hemtjänst-väntjänst

Hjälp i hemmet med att klara vardagliga sysslor. T.ex. bad, matlagning, klädvård, dagliga ärenden, besök till ex. Läkare. Väntjänst kan bestå av t.ex. sällskap, följeslagare till andliga stunder, konserter, bio, kafébesök o.s.v. Vi kan ta med klienter i företagets bil.

Personliga assistenter

Personliga assistenter för handikappade och personer med special behov. Som personlig assistent stödjer man en person med funktionsnedsättning att leva det liv han/hon önskar och vill. Det kan vara allt från hjälp vid måltider, hygien, klä på och av, sköta hemmet, hjälpa till att vara förälder, arbeta, studera, fritidsintressen och umgås med vänner. Assistenten kan också följa med på resor.

Vård i livets slutskede

Alla har rätt till värdig vård i livets slutskede. Mål med vård i livets slutskede är att inge trygghet och lindra lidande. Stödja anhöriga och vara en länk mellan klienten, anhöriga och övriga parter i vården. Klientens egna önskningar angående vården tas alltid i beaktande. Vårdtestamente kan upprättas för att klargöra klientens önskemål.

God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar:

  • Lindring av svåra symptom som smärta, illamående och oro
  • Teamarbete mellan olika professioner, allt efter klientens behov.
  • Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan sjuka, närstående och huvudman.
  • Ge närstående tillräckligt stöd eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården sker därför i samverkan med dem och deras önskemål så mycket som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull.

Avlastning för närståendevårdare

Vi erbjuder avlastning hemma då du som närståendevårdare behöver ledigt.

Tjänster till veteraner och krigsinvalider

Veteraner och krigsinvalider har ofta rätt att via den egna kommunens kontaktperson i ärendet få ersättning för önskade tjänster. Dessa tjänster kan vara hemtjänst, hemsjukvård, psykosocial rehabilitering, städtjänst o.s.v.

Rekrytering av vårdpersonal

Vi rekryterar närvårdare och sjukskötare till kommuner och andra behövande. T.ex. semestervikarier, moderskapsvikariat, sjukledigheter m.m

Lunacare är ett bolag inom vård- och omsorgstjänster.

 

Vi erbjuder hemsjukvård (godkänd producent av hemsjukvårdstjänster, tillstånd från Regionförvaltningsverket 4.2.2013).

Hemsjukvård kan innebära t.ex. följande:
* blodtryckuppföljning, laboratorieprov, sårvård, läkemedelsdelning, minnestester, pre-/postoperativ vård före och efter operation o.s.v. Dessa tjänster utföres alltid av personal med vårdutbildning.
Hemsjukvård har moms 0% och man har rätt att söka vårdbidrag från FPA för dessa tjänster.

Hemtjänst och hemvård är stödtjänster i det egna hemmet, som gör att man t.ex. kan bo kvar i sitt eget hem på äldre dagar. Väntjänst, följeslagare till läkare, bad o städhjälp. Dessa tjänster berättigar till hushållsavdrag.
Hemtjänst och hemvård har moms 24% och berättigar till hushållsavdrag i beskattningen, max 45% av kostnaderna och 2014 är hushållsavdragets maximibelopp 2400€/person och självrisken är 100€. Makar tillsammans 4800€/år.

Vi hjälper till med ifyllandet av olika ansökningar vid behov och ger även vid årsskiftet en sammanfattning över tjänster som köpts via oss som berättigar till hushållsavdrag.
Vi börjar alltid en vårdrelation med ett personligt kostnadsfritt besök då det är fråga om mera än ett enstaka besök.
Våra tjänster kan man få i sitt eget hem, till vårdanstalt och annan form av boende.
Till andra organisationer kan vi erbjuda personalrekrytering!
Vi har personalen när ni saknar den! Vi förmedlar personal till hälso- och sjukvårdsorganisationer, både kommunala och privata.
Inom den sociala sektorn jobbar vi med assistenttjänster i klienternas eget hem eller på klientens boende.

Ni kan också ge våra tjänster till gåva. Köp ett presentkort!